Nghị quyết số 09/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – lần 2