Nghị quyết số 09/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014