Nghị quyết số 08/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt BCTC quý 1/2018