Nghị quyết số 08/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 1-2015