Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019