Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 4-2020