Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT về việc phê duyệt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty GILIMEX