Nghị quyết số 05/2016/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị công ty GILIMEX về việc mua lại cổ phiếu ESOP 2015 do nhân viên nghỉ việc