Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019