Nghị quyết số 04/2016/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt về Thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016