Nghị quyết số 03/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc phê duyệt nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018