Nghị quyết số 03/2016/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4-2015 của Công ty GILIMEX