Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/GIL của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021