Nghị quyết số 02/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc triệu tâp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2018