Nghị quyết số 02/2017/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4-2016 của Công ty GILIMEX