Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT về việc thành lập Công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền