Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT về việc triển khai sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu