Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ