Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – lần 2