Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐQT về việc chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019