Mẫu Đơn đề cử/ứng cử vào BKS Công ty GILIMEX nhiệm kỳ 2013-2017