Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty GILIMEX