Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 12 cấp ngày 24/09/2021