Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4-2015 của Công ty GILIMEX