Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4-2014 của Công ty GILIMEX