Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3-2017 Công ty Mẹ