Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3-2016 của Công ty GILIMEX (Công ty Mẹ)