Giải trình kết quả kinh doanh quý 2-2017 của Công ty mẹ