Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 4-2017 của Công ty GILIMEX