Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 4-2016 của Công ty GILIMEX