Giải trình BCTC giữa niên độ 2016 của Công ty Mẹ sau soát xét