Giải trình Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022 đã kiểm toán của Công ty GILIMEX