Giải trình Báo cáo tài chính riêng bán niên 2020 đã kiểm toán của Công ty GILIMEX