Giải trình báo cáo tài chính năm 2015 Công ty GILIMEX (Công ty mẹ) sau kiểm toán