Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 đã kiểm toán của Công ty GILIMEX