Nghị quyết số 13/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty