Đơn đề cử ứng viên thành viên HĐQT độc lập để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 : ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH