Đơn đề cử ông NGUYỄN HỮU PHÚC vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017