Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 lần 1 không đủ tỷ lệ tham dự để tiến hành