Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 lần 1 không đủ tỷ lệ tham dự để tiến hành