Công văn về việc Đính chính Nghị quyết số 53/2021/NQ – HĐQT ngày 01/12/2021 về việc Thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thêm vào công ty con, công ty liên kết