Công văn số 9090/UBCK- PTTT của CBCKNN về việc Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh