Công văn số 3267/UBCK-QLCB của Ủy ban CKNN về việc báo cáo kết quả giao dịch bán 16.200 cổ phiếu quỹ