Công văn số 26/CV-GIL về công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019