Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ trong BCTC hợp nhất bán niên 2017