Công văn giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015