Công văn chấp thuận gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM