Công bố thông tin về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty GILIMEX nhiệm kỳ 2013-2017