Công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021