Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty Gilimex